•  นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลประธานกรรมการ
•  นาย อารักษ์ ราษฎร์บริหารกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
•  นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะกรรมการ
•  นาย กฤษฎา เจริญกลกิจกรรมการ
•  นาย ก่อโชค แสงทองอร่ามกรรมการ
•  นาย สุพรรณ เศษธะพานิช กรรมการ 
•  นาย สุธี ผ่องไพบูลย์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
•  นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
•  น.ส. ปรานี รัตคามกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ