l l
Download โดยคลิ๊กขวาที่ลิงค์แล้ว เลือก Save Target As
  Name PDF
  Attachment No. 8 Proxy (Form B)Download file
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562Download file
  Invitation of the AGM 2019Download file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561Download file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งDownload file
  Attachment No. 3 Information of the directors retiring by rotation and proposed to be re-electedDownload file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4Download file
  Attachment No. 4 Capital increase report form (F53-4)Download file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นDownload file
  Attachment No. 5 Guidelines for appointment of proxy holder, registration and documents required in order to attend the shareholders’ meetingDownload file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับบริษัทของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นDownload file
  Attachment No. 6. Articles of Association with respect to the meeting of shareholders onlyDownload file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นDownload file
  Attachment No. 7 Independent Directors Definition and Information of the directors for consideration regarding appointment as proxy holderDownload file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมDownload file
  Attachment No. 8 Map of the meeting placeDownload file
  สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์)Download file
  Attachment No. 9 Proxy (Form B)Download file
  AGM 2561 - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561Download file
  AGM 2018 - Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018Download file
 
Page 3 from 8 page(s). | previous | next
Total 156 record(s).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |