l l
Download right click and Save Target As
  Name PDF
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 8 ˹ѧÊ×ÍÁͺ©Ñ¹·ÐẺ ¢ (¡Ó˹´â´Â¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂì)Download file
  Attachment No. 8 Proxy (Form B)Download file
  Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ­»ÃЪØÁÊÒÁÑ­¼Ùé¶×ÍËØé¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2562Download file
  Invitation of the AGM 2019Download file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 1 ÊÓà¹ÒÃÒ§ҹ¡ÒûÃЪØÁÊÒÁÑ­¼Ùé¶×ÍËØé¹ »ÃÐ¨Ó»Õ 2561Download file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 3 ¢éÍÁÙÅ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ··ÕèÍÍ¡¨Ò¡µÓá˹觵ÒÁÇÒÃÐ áÅÐàʹÍãËé¼Ùé¶×ÍËØé¹àÅ×Í¡µÑ駡ÅѺà¢éÒ´ÓçµÓá˹觵èÍÍÕ¡ÇÒÃÐ˹Öè§Download file
  Attachment No. 3 Information of the directors retiring by rotation and proposed to be re-electedDownload file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 4 ẺÃÒ§ҹ¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ø¹ F53-4Download file
  Attachment No. 4 Capital increase report form (F53-4)Download file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 5 ¤ÓªÕéᨧÇÔ¸Õ¡ÒÃÁͺ©Ñ¹·Ð ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ áÅСÒÃáÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§µ¹à¢éÒÃèÇÁ»ÃЪØÁ㹡ÒûÃЪØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹Download file
  Attachment No. 5 Guidelines for appointment of proxy holder, registration and documents required in order to attend the shareholders’ meetingDownload file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 6 ¢éͺѧ¤ÑººÃÔÉÑ·¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹Êèǹ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡ÒûÃЪØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹Download file
  Attachment No. 6. Articles of Association with respect to the meeting of shareholders onlyDownload file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 7 ¹ÔÂÒÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃТͧºÃÔÉÑ· áÅлÃÐÇѵԡÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐà¾×è;ԨÒóҡóշÕèÁÕ¡ÒÃÁͺ©Ñ¹·Ð¨Ò¡¼Ùé¶×ÍËØé¹Download file
  Attachment No. 7 Independent Directors Definition and Information of the directors for consideration regarding appointment as proxy holderDownload file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 8 á¼¹·Õè¢Í§Ê¶Ò¹·Õè¨Ñ´¡ÒûÃЪØÁDownload file
  Attachment No. 8 Map of the meeting placeDownload file
  ÊÔ觷ÕèÊè§ÁÒ´éÇÂÅӴѺ·Õè 10 ˹ѧÊ×ÍÁͺ©Ñ¹·ÐẺ ¢ (¡Ó˹´â´Â¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂì)Download file
  Attachment No. 9 Proxy (Form B)Download file
  AGM 2561 - ˹ѧÊ×ÍàªÔ­»ÃЪØÁÊÒÁÑ­¼Ùé¶×ÍËØé¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2561Download file
 
Page 4 from 9 page(s). | previous | next
Total 177 record(s).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |