•  นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลประธานกรรมการ
•  นาย ฉาย บุนนาคกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
•  นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะกรรมการ
•  นาย ปกรณ์ มงคลธาดากรรมการ
•  นาย ก่อโชค แสงทองอร่ามกรรมการ
•  นาง วรางคณา กัลยาณประดิษฐ
กรรมการ
•  นาย สุธี ผ่องไพบูลย์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
•  นาย ชาลี ดิษฐลักษณกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
•  น.ส. ปรานี รัตคามกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ