กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท เจ. อาร์. ดีล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในทุกรูปแบบด้วยความมั่นคงก้าวหน้าและรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้สร้างชื่อเสียงมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจนี้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่า “คุณภาพ” ไม่ว่าจะเป็น ทำเลที่ตั้ง ช่องทางการสื่อสาร บริการหลังการขาย และคุณภาพของพนักงาน ทำให้เราบรรลุจุดมุ่งหมายของการเป็นผู้นำในการให้บริการด้านสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพของเมืองไทยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

          บริษัทฯยึดมั่นพันธกิจในการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง และเชื่อมั่นว่า การพัฒนาคุณภาพการบริการและช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างสรรค์คุณภาพของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทย

          ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรให้ขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นคง เพื่อเผชิญความท้าทายใหม่ๆข้างหน้า อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคน จึงทำให้บริษัทฯ สามารถฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจมาได้จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯได้เน้นกลยุทธ์การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับบุคลากรไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจด้วยความชัดเจนและมีเป้าหมาย

          วันนี้ ถึงเวลาแล้วที่ บริษัท เจ. อาร์. ดีล จำกัด จะได้เปลี่ยนชื่อเป็น อควา คอร์เปอเรชั่น ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในธุรกิจสื่อโฆษณาของประเทศไทยควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

          วันนี้ อควา คอร์เปอเรชั่น คือ ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริการด้านสื่อโฆษณาที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ส่วนงานต่างๆ อาทิเช่น อควา บิลบอร์ด – บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งคุณภาพ อควา พอยท์ – บริการสื่อโฆษณาที่แปลกใหม่และโดดเด่นโดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ อควา เทเลวิชั่น - ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และ อควา ออร์กาไนซ์ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานอีเว้นท์มืออาชีพ ด้วยการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกันคือการเป็นเครือข่ายที่ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างครบวงจร และมีความหลากหลายมากที่สุดแห่งเดียวของเมืองไทย

          ดิฉันจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการเลือกใช้สื่อโฆษณาของเราเสมอมา และเราขอสัญญาว่าเราจะดำเนินธุรกิจภายใต้ วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กล่าวมาด้วยความซื่อตรงและต่อเนื่องตลอดไป