ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางด้านการตลาดและสื่อโฆษณาที่สูงขึ้น ทำให้เราต้องการใช้สื่อโฆษณาที่สร้างความแตกต่างและโดดเด่นกว่าเดิม “Aqua Point” จึงเข้ามามีบทบาทในการสรรหาไอเดีย และสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อที่จะมีส่วนช่วยในการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของลูกค้าให้ชัดเจน โดดเด่นและครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกัน “Aqua Point” ยังให้ความสำคัญของการเป็นผู้นำในด้านการออกแบบ การริเริ่มนวัตกรรมใหม่ เพื่อสรรหาสื่อที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ และมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เพื่อตอบโจทย์การตลาดของลูกค้า